top of page

PRIVACYVERKLARING & COOKIEBELEID

PRIVACYVERKLARING

 

1. Uw privacy telt

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken. We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van u als burger, of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz. In welke hoedanigheid ook, uw rechten blijven dezelfde en de projectvereniging gaat even zorgzaam om met uw gegevens.

 

Samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout is een projectvereniging. De maatschappelijke zetel is gelegen aan Grote Markt 1; B-2300 TURNHOUT. Meer informatie over de activiteiten van de projectvereniging vindt u op https://www.stadsregioturnhout.be/

 

De projectvereniging is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Daarnaast verwerkt de projectvereniging ook persoonsgegevens in opdracht van de Vlaamse en Federale overheid. Daarbij volgt het de instructies van die andere entiteit.

U moet erop kunnen vertrouwen dat de projectvereniging zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Om dit te kunnen garanderen heeft de projectvereniging een goedgekeurd informatieveiligheidsbeleid. Dit beleid is in lijn met de relevante wetgeving.

2. Waarom verwerkt de projectvereniging persoonsgegevens?

Het lokaal bestuur ijvert voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening om het welzijn van alle inwoners van de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar te verbeteren. De projectvereniging engageert zich om uw persoonlijke informatie steeds veilig te beheren.

3. Mag de projectvereniging persoonsgegevens verwerken?

 

Als overheidsinstantie waken we erover om uw gegevens uitsluitend te verwerken als we hier een geldige rechtsgrond voor hebben. In hoofdzaak verwerkt de projectvereniging persoonsgegevens in het kader van een wettelijke opdracht of in het algemeen belang. In een beperkt aantal gevallen doen we dit op basis van een contractuele verbintenis of om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te beschermen. 

 

In alle andere gevallen zullen we u vragen om toestemming te geven voor het verwerken van uw gegevens. Dat is onder andere het geval voor:

  1. Noodzakelijke en functionele cookies: De website kan gebruik maken van zogenaamde 'cookies'. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op het toestel van de bezoekende harde schijf van je computer en enkel door deze website kunnen worden gelezen. Bij een volgend bezoek aan ons digitaal platform zal de cookie-informatie gebruikt worden om de zichtbaarheid en de inhoud van onze website te verbeteren en zo meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers waardoor het gebruiksgemak van onze website vergroot. Aldus vergemakkelijkt dat jouw toegang tot de website en verloopt de navigatie sneller en efficiënter.

  2. Performantie-cookies: Voor  het meten en analyseren van het surfgedrag maakt de website gebruik van Google Analytics. Hiertoe worden, aan de hand van je IP-adres, gegevens verzameld zoals onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over je browsertype en apparaat eigenschappen. Op basis van deze anonieme analyses kan Stadsregio Turnhout de site verder verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren.

  3. Beheer van cookies: Je hebt de mogelijkheid je browser zodanig te configureren dat hij je waarschuwt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.

  • Gebruik van contactgegevens voor nieuwsbrieven waarvoor u inschrijft

  • Verwerken van gerichte foto’s en video’s: close-ups, portret

 

Naast gerichte beelden, maakt de projectvereniging ook sfeerbeelden (niet-gericht) van haar activiteiten, evenementen en van het openbaar domein. Deze beelden kunnen als illustratiemateriaal gepubliceerd worden via de officiële communicatiekanalen van de projectvereniging. Hiervoor is geen expliciete toestemming vereist. Wel heeft u recht op verwijdering (zie punt 9).

4. Hoe verzamelt de projectvereniging persoonsgegevens?

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt op drie manieren:

 

  • De projectvereniging vraagt rechtstreeks bij u uw persoonsgegevens op. 

  • De projectvereniging raadpleegt bovenlokale authentieke gegevensbronnen van de overheid, zoals het rijksregister, de kruispuntbank sociale zekerheid, de dienst inschrijvingen voertuigen, patrimoniumdocumentatie, enz.

  • De projectvereniging ontvangt uw persoonsgegevens van andere overheidsinstanties, zorginstellingen, … in kader van uw aanvraag.

5. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren door medewerkers van de projectvereniging. Alle medewerkers vallen onder het wettelijke beroepsgeheim en ondertekenen een vertrouwelijkheidsverklaring. Wij doen er alles aan om onze medewerkers continu bij te scholen over het belang van privacy en gegevensbescherming.

 

De medewerkers maken gebruik van geautomatiseerde systemen, die aangekocht zijn bij derden. Naast de IT-leveranciers, heeft de projectvereniging ook contracten in functie van personeelsbeheer, juridische bijstand, … Deze leveranciers zijn verwerkers die in opdracht van de projectvereniging persoonsgegevens behandelen. Om de privacy te garanderen, is een verwerkingsovereenkomst met deze leveranciers afgesloten. Deze leveranciers zijn gehouden aan dezelfde rechtsgronden en beveiligingsmaatregelen als deze die van toepassing zijn op de projectvereniging.

 

De projectvereniging kan samenwerken met andere overheidsinstanties. Deze partijen kunnen ook persoonsgegevens uitwisselen. Om de privacy te garanderen maken we altijd  contractuele afspraken over finaliteit, proportionaliteit, vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevensuitwisseling. 

 

De projectvereniging kan ook uw persoonsgegevens vrijgeven: (i) indien wij hiertoe verplicht zijn volgens de wet of een ander wettelijk proces; (ii) aan wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstanties in overeenstemming met hun wettelijke bevoegdheden; (iii) wanneer wij denken dat vrijgave noodzakelijk of passend is om lichamelijke schade te voorkomen; of (iv) in verband met een onderzoek van vermoede of effectieve frauduleuze of illegale activiteiten.

6. Doorgifte van gegevens

 

De projectvereniging bewaart en verwerkt uw gegevens in hoofdzaak binnen de Europese Unie. De projectvereniging zal ook enkel IT-systemen gebruiken die binnen de Europese Unie actief zijn.

Indien er geen gelijkwaardig alternatief is binnen de zone kan de projectvereniging gebruik maken van toepassingen die gegevens verwerken in landen buiten de Europese Unie, voor zover deze toepassingen voldoende waarborgen geven dat ze voldoen aan de Europese verordening, bij voorkeur omdat ze zich in de zogenaamd veilige landen bevinden. 

7. Bewaart de projectvereniging persoonsgegevens?

 

De projectvereniging bewaart persoonsgegevens en baseert zich hiervoor op de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens vernietigd volgens de procedure die beschreven staat in het informatieveiligheidsbeleid.

8. Hoe beveiligt de projectvereniging persoonsgegevens?

 

De projectvereniging treft gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige verwijdering, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde aanpassing, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en enige andere onwettelijke vorm van verwerking van de persoonsgegevens in ons bezit. De mate van beveiliging wordt bepaald door een risicobeoordeling.

9. Uw rechten en keuzes

U kunt uw gegevens inkijken.

Wilt u inzage in de gegevens die de projectvereniging over u verwerkt, laat het dan weten. Sommige gegevens kan u zelf rechtstreeks inkijken via bijvoorbeeld het loket kinderopvang.

Als u uw recht van inzage uitoefent zal de projectvereniging u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw gegevens.

U kunt uw gegevens laten verbeteren.

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die de projectvereniging over u heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. U kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen voor zover dit wettelijk is toegelaten.

U kunt uw gegevens laten verwijderen.

U kunt altijd vragen om gegevens die de projectvereniging bijhoudt te laten verwijderen voor zover dit wettelijk is toegelaten.

U kunt u verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens.

Bent u het niet eens met de manier waarop de projectvereniging bepaalde gegevens verwerkt, dan kan u zich daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er wettelijke of dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om de openbare veiligheid te garanderen.

U kunt vragen om uw gegevens over te dragen aan een derde partij.

U hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die u zelf aan de projectvereniging hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen.

De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

10. Updates met betrekking tot deze privacyverklaring

De projectvereniging kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vindt u altijd op https://www.stadsregioturnhout.be/privacyverklaring. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert de projectvereniging u via zijn website of andere communicatiekanalen.

11. Hoe ons te contacteren?

De projectvereniging heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming. U kan de functionaris aanspreken als u vragen heeft bij de uitoefening van de hierboven opgesomde rechten die u geniet.

Dit kan via:

 

C-smart

Email: privacy@c-smart.be

Website: www.c-smart.be

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid “bescherming van persoonsgegevens”, of indien u uw rechten wenst uit te oefenen of de informatie die wij over u bezitten wenst te updaten, gelieve ons te contacteren op:

 

Stadsregio Turnhout

Campus Blairon 720; B-2300 Turnhout

E-mail: info@stadsregioturnhout.be

Tel.: 0499 48 09 27

https://www.stadsregioturnhout.be/

 

Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, kan de projectvereniging uw identiteit verifiëren.

Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen. Dan kan de projectvereniging uw vraag concreet en correct behandelen.

 

Wilt u meer informatie of gaat u niet akkoord met het standpunt van de projectvereniging? Surf dan zeker naar

U kan ook daar een klacht indienen.

COOKIEBELEID

 

1. Cookiebeleid van projectvereniging Stadsregio Turnhout

Stadsregio Turnhout met maatschappelijke zetel te Grote Markt 1 in 2300 Turnhout is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of op het mailadres info@stadsregioturnhout.be.

 

Stadsregio Turnhout vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar ‘Stadsregio Turnhout-content’ kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Stadsregio Turnhout wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op ‘Stadsregio Turnhout-onlinediensten’ worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Stadsregio Turnhout wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Stadsregio Turnhout heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

 

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Stadsregio Turnhout-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Stadsregio Turnhout aanbiedt en die toegang geven tot Stadsregio Turnhout content.

 

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid (LINK) van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

 

Stadsregio Turnhout kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevantie Stadsregio Turnhout-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

2. Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee u uw browser kunt herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

 

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

3. Hoe kan u het gebruik van cookies op 'Stadsregio Turnhout-onlinediensten' weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

 

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Stadsregio Turnhout op haar website gebruikt.

4. Gebruikte cookies

Noodzakelijke en functionele cookies:

De website kan gebruik maken van zogenaamde 'cookies'. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op het toestel van de bezoekende harde schijf van je computer en enkel door deze website kunnen worden gelezen. Bij een volgend bezoek aan ons digitaal platform zal de cookie-informatie gebruikt worden om de zichtbaarheid en de inhoud van onze website te verbeteren en zo meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers waardoor het gebruiksgemak van onze website vergroot. Aldus vergemakkelijkt dat jouw toegang tot de website en verloopt de navigatie sneller en efficiënter.

Performantie-cookies: 

Voor  het meten en analyseren van het surfgedrag maakt de website gebruik van Google Analytics. Hiertoe worden, aan de hand van je IP-adres, gegevens verzameld zoals onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over je browsertype en apparaat eigenschappen. Op basis van deze anonieme analyses kan Stadsregio Turnhout de site verder verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren.

Beheer van cookies: 

Je hebt de mogelijkheid je browser zodanig te configureren dat hij je waarschuwt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt op drie manieren:

 

5. Updates met betrekking tot het cookiebeleid

De projectvereniging kan het cookiebeleid aanpassen. De meest recente versie vindt u altijd op https://www.stadsregioturnhout.be/privacyverklaring. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert de projectvereniging u via zijn website of andere communicatiekanalen.

6. Hoe ons te contacteren?

 

De projectvereniging heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming. U kan de functionaris aanspreken als u vragen heeft bij de uitoefening van de hierboven opgesomde rechten die u geniet.

Dit kan via:

 

C-smart

Email: privacy@c-smart.be

Website: www.c-smart.be

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid “bescherming van persoonsgegevens”, of indien u uw rechten wenst uit te oefenen of de informatie die wij over u bezitten wenst te updaten, gelieve ons te contacteren op:

 

Stadsregio Turnhout

Campus Blairon 720; B-2300 Turnhout

E-mail: info@stadsregioturnhout.be

Tel.: 0499 48 09 27

https://www.stadsregioturnhout.be/

 

Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, kan de projectvereniging uw identiteit verifiëren.

Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen. Dan kan de projectvereniging uw vraag concreet en correct behandelen.

 

Wilt u meer informatie of gaat u niet akkoord met het standpunt van de projectvereniging? Surf dan zeker naar

U kan ook daar een klacht indienen.

bottom of page