top of page

STRATEGISCHE PROJECTEN

Stadsregio Turnhout is door de Vlaamse overheid in 2004 aangeduid als centrumgebied voor de Kempen. Het regionaal stedelijk gebied moet daarom functies vervullen die niet alleen de eigen inwoners ten goede komen. Het verzorgingsgebied van stadsregio Turnhout bereikt zo ruim 250.000 mensen van het arrondissement Turnhout.

 

Om die rol en opdracht te kunnen vervullen, zetten de vier gemeenten samen hun schouders onder strategische projecten die cruciaal zijn om het functioneren van de stadsregio in de ruimere omgeving te garanderen..

Programmagebied BentelPark: bedrijventerrein Bentel-Noord als onderdeel van gebiedsontwikkeling BentelPark

In de oostkant van de stadsregio is behoefte aan bijkomende terreinen voor kleinere bedrijven. De ontwikkeling van “Bentel-Noord” biedt een oplossing, als er tegelijk ook aan de woon- en leefkwaliteit van de omgeving gewerkt wordt door groenbuffers en de aanzet van de groene vinger tussen Liereman en stadscentrum. Tegelijkertijd moet ook de bereikbaarheid multimodaal verbeterd worden, vooral qua ontsluiting voor auto en fiets. Om meer dan vroeger de integrale aanpak te benadrukken wordt de benaming BentelPark gelanceerd: het betreft zowel het bedrijvenpark met de overgangszones naar de woningen als het Randstedelijk groengebied.

Oosthoven in het groen: Tussen de kerk en het Opstal worden Oosthovense woonprojecten zo in gevuld dat er een groene verbinding naar het Bentelpark ontstaat.  Een aangename ruimte voor tuinen, water en buurtgroen vormt de overgang tussen het wonen van de lokale bedrijvigheid.

 

Lokaal bedrijvenpark: Aansluitend op de Noordbrabantlaan wordt ruimte voor kleine en middelgrote lokale bedrijven ingericht. De netto-bedrijfsruimte komt overeen met wat voorzien is als taakstelling in het gewestelijk uitvoeringsplan.  Het domein van de lokale politie kan uitbreiden tot veiligheidszone. Er is gepaste ruimte voor zowel bedrijven in een zuiver industriële maar propere sfeer, als voor activiteiten die meer ruimtelijke kwaliteit vragen. Voor aansluiting op de R13 moet een ventweg aangelegd worden. De bushaltes op de N12 moeten bereikbaar gemaakt worden. De groene bufferzone naar de woningen kan deels geactiveerd worden: hobbylandbouw, tuinuitbreiding, …

Groene vinger naar de Liereman: Vanuit het groene buitengebied wordt de open ruimte van het Landschap De Liereman doorgetrokken tot aan het stadscentrum van Turnhout. Dat randstedelijk groen heeft gevarieerde gebruiksmogelijkheden.  In De Hoogt is ruimte voor harde recreatie, in het Bentelpark ligt de nadruk op zachte recreatie, groenbeleving en stadslandbouw. Er is ook ruimte voor duurzaam waterbeheer: buffering, infiltratrie, ecologische beken en poelen.

 

G-route tot in het stadshart: Een groene fietsroute verbindt het stadshart met de recreatiepolen en woonkernen in het buitengebied. Het is een alternatief voor de fietspaden langs de drukke gewestwegen, deels als apart fietspad, deels op rustige landelijke wegen of woonstraten.  De  R13 wordt gekruist met een fietstunnel ter hoogte van het Bentelpark.  De Heerestraat  krijgt een beveiligde fietsoversteek die rechtstreeks aansluit op sportpark De Hoogt en verder naar Schuurhovenberg.

 

Stadsregio Turnhout coördineert het programma in overleg met de betrokken gemeentebesturen en IOK. Een samenwerkingsovereenkomst, met concrete afspraken qua doel en financiering van de projectonderdelen en de taken van de verschillende partners, regelt de onderlinge relaties en wederzijdse afspraken.

.

afbeelding 7_Gebied Bentel.JPG

Programmagebied Westrand

De slechte ontsluiting van de industrieterreinen van Beerse zorgt voor overlast van zwaar vrachtverkeer in de kernen. Bovendien zorgt het voor té veel verkeer op wegen en kruispunten die hier niet op voorzien zijn.

Door de inzet op structurele samenwerking tussen Vlaamse, provinciale en lokale overheden samen met andere partners op het terrein, zetten we cruciale stappen om te bouwen aan een oplossing: een goede ontsluiting van industrie, ingebed in een meer duurzame mobiliteit in de gemeente Beerse en – bij uitbreiding - de stadsregio.

afbeelding 8_Gebied Westrand.JPG

Programmagebied Zuidelijke Ring

Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen biedt een langetermijnvisie op de stedelijke ontwikkeling van onze regio. Vlaanderen is een netwerk van stedelijke knooppunten die samen de economische en maatschappelijke duurzame ontwikkeling van het stedengewest garanderen. Het project Zuidelijke Ring is een voorbeeld van een strategische investering die Vlaanderen in het Europa van de steden nodig heeft om de uitdagingen van de 21e eeuw krachtig te beantwoorden. Het functioneren van het regionaalstedelijk gebied Turnhout wordt versterkt door een loutere verkeersinfrastructuur aan te passen zodat het de motor wordt van een ontwikkelingszone op regionaal niveau.

 

De site van zuidelijke ring/stedelijk plateau is dan ook gelegen op een strategische locatie waar alle regionale verbindingen naar steden en gemeenten in de Noorderkempen op dit schakelpunt samen komen en gekoppeld worden met de snelweg E34 en de Kempense Noordzuidverbinding via de N19.

Afbeelding1.png

Op plaatsen als deze kan de functionele relatie tussen mobiliteit en stedelijke ontwikkeling aanleiding geven tot krachtige ontwikkelingen die het Vlaamse stedennetwerk versterken. De maatschappelijke en economische winst gaat verder dan de loutere projectontwikkeling, maar projecteert zich vooral in de toekomst. Centraal in de stadsregio Turnhout ontstaat een plek met grote vestigingskwaliteit. De koppeling aan de potentiële Noord-Kempische HOV-as Antwerpen-Turnhout-Mol maakt deze plek nog interessanter. De oplossing van een louter pro­bleem van verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid wordt op deze manier een strategische investering voor de toekomst.

Afbeelding1.png

Verdere vragen?

bottom of page