SAMENWERKEN

De vier gemeenten van stadsregio Turnhout (Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar) tellen samen ruim 90.000 inwoners die een  groot deel van hun leven in dezelfde geografische ruimte doorbrengen.

 

Wonen, werken, winkelen, mobiliteit, onderwijs, recreatie, zorg…  iedereen heeft hiermee te maken. En om dat allemaal in goede banen te leiden, zijn afspraken nodig tussen vier de lokale besturen en de hogere overheden.

Samenwerking_geografisch.PNG

 

Samenwerken in het regionaalstedelijk gebied

De bijzondere samenwerking van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar in het regionaalstedelijk gebied Turnhout is exemplarisch voor Vlaanderen: de samenwerking levert schaalvoordelen op, komt de eigen bewoners ten goede en versterkt de voortrekkersrol van het regionaalstedelijk gebied in de regionale aanpak van belangrijke beleidsdomeinen.

Dit spoort volledig met het beleid dat de Vlaamse regering voorstaat. Het regionaalstedelijk gebied Turnhout verdient dan ook alle steun van het gewest, en dit zowel inhoudelijk als financieel.

We vermijden bewust de benaming ‘Stadsregio Turnhout’. Termen als ‘regio’ of ‘stadsgewest’… slaan op de invloedssfeer van een centrumstad binnen de ruimere regio. In voorliggende tekst echter hebben we het over de hechte samenwerking binnen het ‘regionaalstedelijk gebied’, een gebied iets groter dan de centrumstad zelf, maar dat samen met deze centrumstad de taakstellingen van een hedendaags centrum kan opnemen. Anders dan in het Vlaams afbakeningsproces, beschouwen we het hele grondgebied van de vier betrokken gemeentes: de overgang naar de open ruimte is immers een belangrijke kwaliteit van het regionaalstedelijk gebied.

1. Centrumstad en regionaalstedelijk gebied

De synergie van de vier aangrenzende gemeentes Beerse, Vosselaar, Turnhout en Oud-Turnhout, vergroot het regionale voorzieningenaanbod en de aantrekkingskracht van het regionaalstedelijk gebied binnen de ruimere regio. Traditioneel heeft de stad Turnhout de rol van centrumstad.

Een bundeling van krachten verhoogt de kennis en de expertise in alle domeinen die het gemeentebeleid aanbelangen. De 4 betrokken gemeenten boeken vandaag al onbetwistbare efficiëntiewinsten dankzij de gemeenschappelijke visie die ze delen op de beleidsdomeinen wonen, mobiliteit, sociale economie, detailhandel, … Ze willen deze samenwerking verderzetten.

Mogelijks liggen er bijkomende schaalvoordelen in het verschiet door het gezamenlijk beheren van logistiek, wagenpark, patrimonium, ICT en andere ondersteunende diensten. De betrokken gemeenten willen ook onderzoeken of een toekomstige samenwerking rond cultuur, sport, recreatie, toerisme en evenementen kan ingezet worden om de uitstraling van het regionaalstedelijk gebied tot voorbij de landsgrenzen te verhogen en de banden met de eigen burgers te versterken.
Het is ten slotte een uitdaging om vraagstukken zoals armoede, integratie, veiligheid en klimaatsverandering samen aan te pakken. De vier partners zullen nagaan hoe ze die verbondenheid vorm kunnen geven en duurzaam verstevigen in de toekomst.

 

2. Het dagelijks leven van de bewoner

Samenwerking binnen het regionaalstedelijk gebied komt in de eerste plaats de bewoners in hun dagelijks leven ten goede. Enkele sprekende voorbeelden ter illustratie:

  • De afstemming tussen de verschillende woonmilieus in de vier betrokken gemeenten vormt de basis voor een inclusieve bevolkingsmix.

  • Deze representatieve bevolkingsmix vormt de basis voor een waardevol sociaal kapitaal waarmee vraagstukken omtrent sociale economie en tewerkstelling, Wijkwerken, preventieve gezinsondersteuning, zorg voor ouderen, etc. aangepakt worden.

  • Een samenhangend mobiliteitsbeleid verbindt de verschillende kernen op duurzame wijze. De kordate aanpak van de zuidelijke ring van Turnhout moet in eerste instantie de verkeersafwikkeling binnen het regionaalstedelijk gebied een ruggengraat geven. Veilige en conflictvrije fietsverbindingen tussen de verschillende kernen zijn de eerste schakel van duurzame mobiliteit. Een openbaar vervoerssysteem dat bedacht is in functie van het hele regionaalstedelijk gebied, is de tweede schakel.

  • De stedelijke randen maken de overgang naar de open ruimte en garanderen een diepe penetratie van groen binnen het aaneengesloten weefsel van het stedelijk gebied. Het regionaalstedelijk gebied Turnhout als exemplarische lobbenstad…

De samenwerking binnen het regionaalstedelijk gebied stoelt op wederzijds vertrouwen en wederkerigheid. Iedere uitvoerende mandataris bekijkt álle vraagstukken in zijn gemeente binnen het perspectief van het hele stedelijk gebied én tegelijk verwoordt hij het perspectief van zijn gemeente in vraagstukken van het stedelijk gebied.
De partners erkennen en verdedigen de meerkernige identiteit van het stedelijk gebied Turnhout. Dit is een belangrijke randvoorwaarde om een sterke band te behouden met alle inwoners, zodat de noodzakelijke beleidsmatige schaalvergroting die voortvloeit uit de samenwerking, maatwerk garandeert.


 

3. Regionale schaal

 

Vandaag worden heel wat vraagstukken op regionale schaal benaderd: stadsgewesten, invloedssferen, vervoers-, zorg-, pendel-, verhuis- en telefoonregio’s, regionale woonmarkten…
Een sterk regionaalstedelijk gebied speelt hier een voortrekkersrol in: deze verschillende regio’s in Vlaanderen zijn immers vanuit de centrumsteden en hun invloedssfeer ontstaan.

Het regionaalstedelijk gebied wil deze voortrekkersrol spelen en spreekt met één stem. Dankzij het wederzijdse vertrouwen van de partners kunnen representatieve taken binnen de verschillende ‘thematische’ regio’s en werkingen gedelegeerd worden naar één van de burgemeesters of schepenen, uitgevoerd door diensten in en van de verschillende gemeenten. Zo is de regionale rol geen bijkomende belasting, geen nieuwe losstaande structuur, maar een symbiose en een afsprakenkader van de vier gemeenten samen en kunnen de mandatarissen ten volle aandacht blijven besteden aan hun taak binnen hun gemeente én hun stedelijk gebied.

Samenwerking_fig.png

Verdere vragen?