Missie

De Projectvereniging Stadsregio Turnhout heeft als kernopdrachten een fundamentele bijdrage te leveren aan de missie en doelstellingen van de deelnemende lokale besturen en het verhogen van hun bestuurskracht.

De projectvereniging wil daarvoor gezamenlijke beleidsdoelstellingen prioritair helpen realiseren op de domeinen wonen, mobiliteit, sociale(re) economie en ruimtelijke planning vanuit één geïntegreerd verhaal. Andere domeinen/thema’s kunnen eveneens opgenomen worden indien ze bijdragen aan de missie van de vereniging.

Daarnaast wil ze de bestuurskracht helpen verhogen door mee te zoeken naar de juiste samenwerkingsformules in functie van een kwaliteitsvolle, efficiënte en effectieve dienstverlening (shared services, delen van personeel, belangen behartigen…).

 

Visie

 

Stadsregio Turnhout is een samenwerkingsverband van de gemeenten en OCMW’s van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. Op basis van het decreet van 2001 op de intergemeentelijke samenwerking neemt ze de juridische vorm aan van een projectvereniging.

Om haar missie te realiseren, neemt de projectvereniging verschillende rollen op: ze faciliteert om tot gemeenschappelijke doelen te komen (procesbegeleiding), initieert nieuwe projecten/invalshoeken, voert beleid mee uit (dienstverlening), ondersteunt diensten en ambtenaren, behartigt belangen t.a.v. andere partners/overheden, regisseert en coördineert beleidsprocessen. Kortom, de projectvereniging is er vooral om de samenwerking tussen de vier lokale besturen professioneel te managen en is dus geen specifiek, bovenlokaal bestuursniveau.

 

Strategie

 

Diverse rollen vragen diverse competenties die flexibel moeten ingezet kunnen worden in functie van snelle evoluties in de omgeving. De projectvereniging werkt bottom-up, waarvoor een inbedding in de gemeentelijke organisatie belangrijk is en kijkt steeds na wat er top down kan ingebracht worden om lokale noden en behoeften te ledigen.

Samenwerking is geen doel, maar een middel om gemeenschappelijke doelen te realiseren, die zoveel mogelijk collectieve winst opleveren. We opteren eerst en vooral voor een verdere verdieping van de samenwerking op de domeinen wonen, sociale(re) economie en mobiliteit en staan steeds open voor verbreding van thema’s als ze een bijdrage leveren aan onze missie.

Het gaat daarbij steeds om maatwerk, waarbij in functie van het doel gezocht wordt naar de optimale schaal in combinatie met de juiste managementvorm (mensen, middelen, mandaat). Eventuele schaalvergroting wordt aan dat perspectief getoetst.

 

Gedeelde (voor)waarden

 

We zijn er ons van bewust dat samenwerking geen evidentie is. Daarom expliciteren we onze belangrijkste gedeelde waarden, die voorwaardenscheppend zijn voor het welslagen van onze missie.

Gedeelde verantwoordelijkheid
De werking van de projectvereniging steunt op de collectieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de bestuurders, de mandatarissen, de ambtenaren en de medewerkers van de lokale besturen én de projectvereniging. Het gaat om mede-eigenaarschap!

Transparantie
Stadsregio Turnhout heeft een open, doorzichtige en communicatieve houding ten aanzien van haar stakeholders, opdrachtgevers en het brede publiek.


Duurzaamheid
Stadsregio Turnhout wil evenwichtig en toekomstgericht zijn in heel haar werking. Duurzaamheid als kader voor ons handelen, betekent dat we streven naar rechtvaardigheid binnen en buiten de stadsregio, voor onze en voor toekomstige generaties.

 

Integriteit
Stadsregio Turnhout wil steeds garant staan voor een betrouwbare, kwalitatieve en objectieve werking waarbij het respect voor ieders positie en belang gerespecteerd wordt.