Sofie Degroote 22.jpg

MOBILITEITSPLAN

Gewoon gaan! Samen onderweg naar een veilige en gezonde omgeving.

De vier gemeenten van Stadsregio Turnhout hebben één gezamenlijk mobiliteitsplan. Het bestaande mobiliteitsplan kan je vinden via deze link.

 

We doorlopen een proces, onder begeleiding van studiebureau BUUR, waarbij we het mobiliteitsplan verder verbreden en verdiepen. Het streefdoel is al duidelijk: we willen dat verplaatsingen in het regionaalstedelijk gebied Turnhout in de toekomst vooral te voet, met de fiets, trein of bus gebeuren.

Door meer  in te zetten op voetgangers, fietsers en openbaar vervoer, willen we deze vier belangrijke doelstellingen bereiken:

  1. de leefkwaliteit in buurten en centra verhogen;

  2. bereikbaar zijn en blijven met de fiets en met comfortabel openbaar vervoer;

  3. de gezondheid van onze inwoners verbeteren;

  4. antwoorden geven op de uitdagingen op vlak van klimaat.

Hoe we tot deze doelstellingen komen, lees je in de verkenningsnota.

Op dit moment onderzoeken we hoe we onze ambitie kunnen waar maken. We doen dit als lokaal bestuur niet alleen. Begin dit jaar organiseerden we vier workshops, voor gemeenteraadsleden, voor inwoners actief in adviesraden, voor lokale en regionale organisaties, voor de omliggende gemeenten en de bovenlokale overheidspartners. Tijdens deze workshops was er veel enthousiasme bij de meer dan 200 deelnemers die mee hebben nagedacht over hoe we onze streefdoelen nu kunnen gaan realiseren. We kregen zeer waardevolle input vanuit uiteenlopende perspectieven. Die input wordt nu meegenomen in het verdere onderzoek dat nu gevoerd wordt op basis van zes bouwstenen:

 

 

De resultaten van het onderzoek en de keuzes die hieruit voortvloeien, worden opgenomen in het mobiliteitsplan. Het beleidsplan met concrete acties zal eind dit jaar klaar zijn. 

 

En dan begint het échte werk pas. De vier lokale besturen kunnen ingrepen doen in de omgeving en campagnes opzetten om meer te voet te gaan of de fiets of het openbaar vervoer te nemen. Maar finaal gaat het over keuzes die de inwoners en de bezoekers zelf maken. We moeten dus echt sámen onderweg naar een veilige en gezonde omgeving.

Samen, gewoon gaan!

Verdere vragen?